องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
137
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,275
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
49,989
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,299
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

(สแกนคิวอาร์โค้ด ดาวโหลดเอกสารเพื่อสมัคร)

07 ธันวาคม 2566

ขอแจ้งระดับความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมควบคุมโรค,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
28 พฤศจิกายน 2566

การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
24 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2566  เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดพร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โดยมีนางลักขณา สมจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานการประชุมสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566 ในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบและเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.ประธานแจ้งเพื่อทราบการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลรายนางสุนิตย์ นราจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสติการสังคม จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ท.ศ.2566- 2570)
3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาขความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485 ในเขตพื้นที่ดินสาธารณะดอนควาย หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2485 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 วรรคสอง มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และมาตรา 75 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ดังนี้โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน-โรงนา หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ณ

20 พฤศจิกายน 2566

การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
17 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศกระทรวงทรัพนากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
17 พฤศจิกายน 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
14 พฤศจิกายน 2566

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา”,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
10 พฤศจิกายน 2566

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
08 พฤศจิกายน 2566

การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
03 พฤศจิกายน 2566

การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ (กรณีต่อสัญญาจ้างคนเดิม),องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
02 พฤศจิกายน 2566

การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กรณีต่อสัญญาจ้างคนเดิม),องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
02 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เปิดให้บริการผ่านระบบ E-Service จำนวน 22 งานบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
19 ตุลาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
12 ตุลาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (248 รายการ)