องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,275
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
49,989
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,299
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
1
#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โดยมีนางลักขณา สมจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานการประชุมสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
ในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบและเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.ประธานแจ้งเพื่อทราบ
-รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ประจำปีงบประมาณ 2566
2.เรื่อง เพื่อพิจารณา
-เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2566
-เรื่อง พิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
3. เรื่อง พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปี พ.ศ.2567

06 ธันวาคม 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลกุดลาด โดยนายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลกุดลาด โดยนายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
มอบหมายให้นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีเปิด
นางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงานในพิธีเปิด
โดยมีนางฉวีวรรณ พูลสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้
สำหรับโครงการสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับชุมชนให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลกุดลาดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนประชาชนตำบลกุดลาดมีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาApplication ต่างๆ มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน สร้างงาน สร้างอาชีพ และการสื่อสารในการทำตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 3 วัน แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้
-วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 14 คน ได้รับเกียรติจากนางอรอนงค์ ยิ่งยืน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มาบรรยายในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ( Googel Formsx) ต่างๆ ของงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
-วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม คือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกุดลาดจำนวน 12 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม คือนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 14 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

04 ธันวาคม 2566

#ร่วมพิธี "จตุตสลุโลรำลึก" ครบรอบ 16 ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตุตสลุโล) และพิธีทอดกฐินสามัคคี,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

#ร่วมพิธี "จตุตสลุโลรำลึก" ครบรอบ 16 ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตุตสลุโล)
และพิธีทอดกฐินสามัคคี
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 08.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมพิธี จตุตสลุโลรำลึก" ครบรอบ 16 ปี มรณกาล พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตุตสลุโล) และพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยพระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ นำพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีต้นปราสาทผึ้ง จากวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) เข้าสู่วัดป่าบ้านบาก ( วัดป่าพระพิฆเณศวร์ ) ตามด้วยพิธีการดังนี้
-ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองกฐิน และฉลองปราสาทผึ้ง
- เจ้าภาพถวายไทยธรรม
- พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ จุด ธูป เทียน เครื่องทองน้อย
- ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ทั้งพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์ อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพร
- ศิษยานุศิษย์ในพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตุตสลุโล) ประกอบพิธีปิดสะดือศาลปู วัดป่าพระพิฆเณศวร์
-พิธีถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์ อนุโมทนา / กรวดน้ำ รับพรประพรมน้ำพระพุทธมนต์/ถวายภัตาหารเพล
***  โดยพิธีทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้มีคุณไพที พิชัยสวัสดิ์ คุณฐานิตา สามัคคี คุณฎาพรี พิชัยสวัสดิ์- พร้อมครอบครัว ประธานกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ ขอสาธุผู้ร่วมงานบุญได้อิ่มบุญ อิ่มใจในครั้งนี้ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ณ วัดป่าบ้านบาก ( วัดป่าพระพิฆเณศวร์ ) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

28 พฤศจิกายน 2566

#ประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรอดองสมาฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

#ประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรอดองสมาฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ตำบลกุดลาด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรอดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" ตำบลกุดลาด
โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางศาสนา และนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
โดยมีนายณรงค์กรณ์ หลักคำ ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ร่วมประชุมในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลกุดลาด และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลกุดลาด ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

28 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2566  เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดพร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด โดยมีนางลักขณา สมจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เป็นประธานการประชุมสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566 ในระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบและเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.ประธานแจ้งเพื่อทราบการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลรายนางสุนิตย์ นราจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสติการสังคม จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
2 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ท.ศ.2566- 2570)
3 ขอเสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาขความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2485 ในเขตพื้นที่ดินสาธารณะดอนควาย หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2485 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 วรรคสอง มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2518 และมาตรา 75 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 ดังนี้โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน-โรงนา หมู่ที่ 4 บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ณ

20 พฤศจิกายน 2566

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้) หมู่ 9 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้) หมู่ 9
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำโดย นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้) ให้แก่นายไพรัตน์ พินทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกุดลาด บ้านเลขที่ 106 หมู่ 9 ซอยแจ็คพงษ์ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563
08 พฤศจิกายน 2566

ประชุมพนักงานงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
#ประชุมพนักงานงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และนนางสาวกฤติยาธรณ์ รีพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมพนักงานงานส่วนตำบล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เพื่อให้การวางแผนสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน และติดตามการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
08 พฤศจิกายน 2566

ดำเนินการซ่อมแซมเก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดลาด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่13,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 20 กันยายน 2566 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับทราบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะชำรุด จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหาส่วนตำบลกุดลาด
ลงพื้นปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมเก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่13 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
08 พฤศจิกายน 2566

ตัดแต่งกิ่งไม้!!ป้องกันอันตรายต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ม. 12,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
#ตัดแต่งกิ่งไม้!!ป้องกันอันตรายต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ม. 12
วันที่ 17 กันยายน 2566 ช่วงเวลา 11.30 น. เนายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ่าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตัดต้นประดู่ที่โคล่นล้มทับสายไฟ. สาเหตุเนื่องจากมีฝนตกสะสมอย่างตกต่อเนื่อง เกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่จึงทำการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัย ณ บริเวณหมู่ที่ 12

 

08 พฤศจิกายน 2566

ดำเนินการซ่อมแซมเก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดลาด ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับทราบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะชำรุด จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหาส่วนตำบลกุดลาด ลงพื้นปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมเก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุด หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
07 พฤศจิกายน 2566

เข้าร่วมประชุมสัญจรกุดลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน อสม. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมรับฟังชี้แจงข้อราชการกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ปัญหาจากผู้นำชุมชนและหารือแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสัญจรกุดลาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน อสม. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมรับฟังชี้แจงข้อราชการกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ปัญหาจากผู้นำชุมชนและหารือแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
***โดยมีนายณรงค์กรณ์ หลักคำ ปลัดอำเภอกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ร่วมประชุมสัญจรกุดลาด ในครั้งนี้ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
07 พฤศจิกายน 2566

ลงพื้นที่ติดตามสำรวจถนน หมู่ที่ 3  และนำรถเกรดไถถนน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นสาเหตุทำให้การสัญจรไป มา ไม่ได้,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดมอบหมายให้คณะผู้บริหาร มอบหมายให้นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 1) นายสุนันท์ บุญรักษารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด (รอง 2) นายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ติดตามสำรวจถนน หมู่ที่ 3 และนำรถเกรดไถถนน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นสาเหตุทำให้การสัญจรไป มา ไม่ได้
02 พฤศจิกายน 2566

บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
โดยนายสุวรรณ. บุญจูง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
????????บริการส่งน้ำ????????อุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้โดยนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือในชุมชน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 ครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มีมาตรการเตรียมความพร้อมไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทรัพยากรน้ำมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
01 พฤศจิกายน 2566

ดำเนินการซ่อมแซมเก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุดลาด หมู่ 14 ,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ได้รับทราบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะชำรุด จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหาส่วนตำบลกุดลาด ลงพื้นปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมเก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตพื้นที่ตำบลกุด หมู่ที่14 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการจราจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่
01 พฤศจิกายน 2566

ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด,kudlad.go.th
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นำโดยนายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลตลอดจนเจ้าหน้าทีองค์การบริหารสวนตำบลกุดลาด ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบลโอนย้ายมาใหม่ นางสุวนิตย์ นราจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร่วนตำบลกุดลาด ณ หอประชุมองค์การบริหารตำบลกุดลาด
01 พฤศจิกายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 27  (401 รายการ)