องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
4,999
ปีนี้
36,402
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
129,712
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ) และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบ26 เม.ย. 2566
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256514 ต.ค. 2564
3การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด14 ต.ค. 2564
4ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)26 เม.ย. 2564
5ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 16 เม.ย. 2564
6การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ1 เม.ย. 2564
7ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 31 มี.ค. 2564
8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
10หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
11อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256412 มี.ค. 2564
12กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ10 มี.ค. 2564
13รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ10 มี.ค. 2564
14กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ5 มี.ค. 2564
15รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ5 มี.ค. 2564
16แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ4 มี.ค. 2564
17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตร วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 18 พ.ย. 2563
18การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564(กรณีต่อสัญญาจ้าง)5 พ.ย. 2563
19การมอบอำนาจปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน28 ต.ค. 2563
20ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256419 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|