องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,275
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
49,989
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,299
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
ลำดับรายการวันที่
1มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดที่363/2564 ลงวันที่ 23 มถุนายน 2564 23 มิ.ย. 2564
2มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 23 ธ.ค. 2562
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ23 ธ.ค. 2562
4มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติชอบ 23 ธ.ค. 2562
5มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 23 ธ.ค. 2562
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2562
7นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 23 ธ.ค. 2562
8มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 23 ธ.ค. 2562
9มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น23 ธ.ค. 2562

1